Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Buro Overbeek

(versie juli 2018)

Artikel 1:  Toepassing
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Buro Overbeek, alsmede op alle overeenkomsten tussen Buro Overbeek en opdrachtgevers, betreffende het leveren van diensten als onafhankelijk Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO), Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) en als Klachtenfunctionaris (KF), hierna te noemen “opdracht”.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Buro Overbeek.

1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Buro Overbeek schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2:  Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Buro Overbeek zijn vrijblijvend. Ze binden partijen niet en er kunnen geen rechten aan worden ontleend

2.2 De overeenkomst tussen Buro Overbeek en de opdrachtgever komt tot stand door:

 1. ondertekening van de offerte door de opdrachtgever of;
 2. ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of;
 3. de bevestiging per e-mail aan of door opdrachtgever.

Artikel 3:  Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De diensten worden geleverd conform de werkafspraken tussen Buro Overbeek en de opdrachtgever. Deze afspraken zijn in een apart document vastgelegd.

3.2 Als de uitgebrachte offerte mede is gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Buro Overbeek zal vervolgens de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren.

3.3 Als bij de uitvoering van de diensten blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, zal Buro Overbeek in overleg met de opdrachtgever (of vice versa) streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel de opdrachtgever als Buro Overbeek hebben de plicht hierop alert te zijn en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst
4.1 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.2 Opzegging kan geschieden door elk van beide partijen per aangetekend schrijven aan de andere
partij met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) kalendermaanden.

4.3 Opzegging zonder inachtneming van de opzegtermijn is alleen mogelijk indien beide partijen dit schriftelijk overeenkomen of indien zich volgende omstandigheden voordoen:

Indien een van beide partijen één of meerdere afspraken van zijn verplichtingen uit de overeen- komst niet nakomt en de wederpartij, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld, nalaat om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 5: Tarieven
5.1 Voor de diensten van Buro Overbeek wordt een abonnementstarief berekend.

5.2 Per periode geldt een minimaal aantal af te nemen uren.

5.3 De reistijd wordt gerekend conform afgesproken uurtarief; reiskosten zijn hierbij inbegrepen.

5.4 De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Tariefsaanpassingen worden minimaal twee (2)       maanden voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding schriftelijk medegedeeld aan de       opdrachtgever.

5.5 De diensten vallen onder Arbo-werkzaamheden en zijn onder de huidige wetgeving Btw-plichtig.

Artikel 6: Betaling
6.1 Buro Overbeek brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Abonnementsgelden worden per afgesproken periode vooraf gedeclareerd. De (extra) werkzaamheden worden per maand achteraf gefactureerd. Op de nota zal, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, uitsluitend het totaal aantal bestede uren worden vermeld.

6.2 Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Buro Overbeek.

6.3 Indien de opdrachtgever de door Buro Overbeek gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Buro Overbeek steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

6.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Buro Overbeek alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijk- heid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,-.

6.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Buro Overbeek gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Buro Overbeek spant zich in, de gegeven opdracht(en) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig haar algemene voorwaarden uit te voeren.

7.2 Buro Overbeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van drie (3) maanden.

7.4 Buro Overbeek is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen,
  waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de
  overeenkomst.
 • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdracht-
  gever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht
  essentiële informatie.

7.5 Buro Overbeek is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6 Buro Overbeek zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekerings- maatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 8: Persoonsregistratie
8.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever en/of betrokkene die om ondersteuning gevraagd heeft worden verkregen, worden door Buro Overbeek strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende   privacywet- en regelgeving behandeld.

8.2 Naam- en adresgegevens van de opdrachtgever worden opgenomen in het klantenbestand van Buro Overbeek en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij Buro Overbeek. Indien de opdrachtgever aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de afgesproken diensten, wordt dit onmiddellijk gerespecteerd.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Buro Overbeek zal op geen enkele wijze communiceren over de inhoud van gesprekken op een dusdanige wijze dat deze herleidbaar zijn tot personen die om ondersteuning gevraagd hebben.

9.3 Over inhoudelijke zaken met betrekking tot de opdracht zal door Buro Overbeek niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

9.4 Rapportages aan opdrachtgever worden geanonimiseerd en niet herleidbaar zijn tot individuele personen.

9.5 Als voor uitvoering van de overeenkomst de tweede vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor de tweede vertrouwenspersoon.

9.6 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Buro Overbeek gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.

Artikel 10: Geschillen
10.1 Op iedere overeenkomst tussen Buro Overbeek en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste instantie in onderling overleg tot een oplossing gebracht.

10.2 In geval van geschillen die niet in goed overleg tussen partijen zelf kunnen worden opgelost, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter en naar Nederlands recht worden beoordeeld