Vertrouwenspersoon

Onafhankelijk, in vertrouwen en oplossingsgericht

U wilt uw werknemers of leerlingen een plezierige omgeving bieden. Daarom kiest u voor een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Iemand bij wie zij gemakkelijk hun verhaal doen en met wie zij op zoek gaan naar een oplossing vóór het escaleert.

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO)

Ongewenst gedrag kent vele vormen. Denk aan pesten, agressie, (seksuele) intimidatie of discriminatie of andere vormen van als onheus ervaren bejegening. De impact daarvan op mensen is vaak groot, of zij nu zelf het slachtoffer zijn of getuige. Wanneer mensen zich niet veilig voelen, heeft dit invloed op hen persoonlijk en op het werk.

De vertrouwenspersoon ondersteunt deze mensen en helpt bij het de-escaleren en het beëindigen van het als ongewenst ervaren gedrag. Daarbij is het belangrijk dat de vertrouwenspersoon oog heeft voor alle betrokkenen: melder, veroorzaker en organisatie. Opvang en meedenken over de oplossing zijn daarbij het doel, net als het bijdragen aan herstel van de geschonden verbinding tussen melder en veroorzaker. Het is van belang dat de vertrouwenspersoon ondersteunt en niet overneemt: de melder blijft zelf verantwoordelijk voor de oplossing. De vertrouwenspersoon kan ook ondersteunen tijdens een formele klachtenprocedure.

Verder behoren ook preventie, signaleren, geven van gevraagd en ongevraagd advies en de jaarlijkse rapportage tot de taken van de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)

Als werkgever bent u ervan op de hoogte dat per 1 juli 2016 de wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ is ingevoerd. Deze wet verplicht u om een integriteitsbeleid te hebben, met een interne meldregeling, wanneer u meer dan 50 werknemers heeft.

Ook zonder deze verplichting wilt u als verantwoordelijke natuurlijk graag op de hoogte zijn wanneer zich misstanden voordoen in uw organisatie. Misstanden brengen immers schade toe aan uw organisatie en ondermijnen het vertrouwen.

Voor mensen die op de hoogte zijn van een misstand, is het vaak niet gemakkelijk om hiervan melding te doen. Het helpt als zij kunnen sparren met een Vertrouwenspersoon Integriteit. De vertrouwenspersoon informeert, begeleidt en ondersteunt bij het doen van een melding van een vermoeden van een misstand. Wanneer een melder anoniem wil blijven, treedt de vertrouwenspersoon als intermediair op.

De vertrouwenspersoon is er ook om directie en management gevraagd en ongevraagd te adviseren en rapporteert jaarlijks over de aard, de ernst en de omvang van de meldingen.

Cliëntvertrouwenspersoon

Niet iedere cliënt is in staat om zijn eigen behoeftes goed te verwoorden, regie te voeren of op te komen voor zijn eigen belangen. Sommigen hebben dit niet geleerd, soms heeft het te maken met een beperking, het gevoel van afhankelijkheid of doordat zaken soms beladen zijn met emoties.

Een cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt bij het verduidelijken van onvrede, het verwoorden van klachten en het zoeken naar oplossingen.

Klachtenfunctionaris

Een klachtenfunctionaris is er voor cliënt en medewerker en heeft een bemiddelende taak bij klachten. Bij het bemiddelen geeft de klachtenfunctionaris geen oordeel, maar ondersteunt in het vinden van oplossingen waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

Meer weten? Ontdek uw mogelijkheden tijdens een vrijblijvende kennismaking met ons.

 

Vrijblijvende afspraak